Často kladené otázky

(Výstupy z třídních schůzek 2019)

Nedostatečný pitný režim dětí.

Děti mají k dispozici ve třídách neustále k dispozici pitnou vodu, džus, čas, popřípadě jiný nápoj podle jídelního lístku. Vybírají si podle svých preferencí a zvyku z domova. Pedagogové v rámci své pracovní náplně dětem pití připomínají a vedou je k samostatnosti, kterou získávají z domova.

Děti, které odcházející po obědě domů, dostávají jako náhradní balenou svačinu neustále müsli tyčinky.

Z kontroly jídelního lístku několik měsíců nazpět bylo zjištěno, že děti dostávají s sebou domů na odpolední svačinu 2-3x týdně ovoce, zbylé dny müsli tyčinky, občas sáčky s cereálními produkty. Sestavování jídelníčku má ve své kompetenci vedoucí ŠJ paní Lenka Pitlounová a řídí se závaznými předpisy. Náměty a dotazy směřujte na ni.

Do tříd dochází nemocné děti, které nakazí ostatní.

O tomto problému víme. Apelujeme na všechny rodiče, aby chránili své dítě a byli ohleduplní k dětem ostatním. Pokud učitel zjistí u dítěte akutní zdravotní problém, telefonicky kontaktuje rodiče a žádá odchod dítěte z MŠ. Na zdravotní nepohodu dětí učitelé rodiče upozorňují. Nemocné dítě do předškolního zařízení nepatří. Rodiče se zavazují respektovat školní řád.

Adaptační program – při adaptaci větší aktivitu učitelek při zapojování nováčků do chodu třídy, „nenásilně“ je přebrat od rodičů a vtáhnout do kolektivu dětí.

Rodiče mohou s dětmi ve třídách pobývat, délka adaptace je individuální. Je určena potřebami dítěte a jeho rodičů. Způsob adaptace volí rodiče spolu s učiteli a je věcí vzájemné dohody.

Kontrola vhodnosti a kompletnosti oblečení na vycházky dětí, zejména v zimním období.

Děti mají být v oblékání samostatné. Učitelé mají v pracovní náplni správnost oblečení dětí kontrolovat.

V zimním slunečném počasí děti nechodí odpoledne ven.

S dětmi se snažíme pobývat denně venku co nejvíce s ohledem na teplotu a stav počasí po celou dobu jejich pobytu v MŠ. Děkuji za připomínku.

Zlepšit e-mailovou komunikaci učitelek s rodiči.

Tato forma je ponechána na individuálních potřebách a preferencích třídních učitelů. Každá třída má na webu MŠ svoji nástěnku.

Zlepšit komunikaci s rodiči prostřednictvím e-mailů. Informace dané těsně před plánovanou akcí na web třídy nebo nástěnku v šatně není dostačující pro ty, kteří mají dítě nemocné, nebo s ním nechodí do školky denně.

Všichni pedagogové byli seznámeni s nutností zveřejňovat informace v dostatečném předstihu.

Více komunikace rodič – učitel, více společných příležitostí rodič + dítě + učitel.

Třídní učitelé pořádají třídní schůzky 1x do roka a 2x během roku vypisují individuální konzultace dostupné všem rodičům. O konzultace je možné požádat učitele i mimo tyto vypsané termíny.

Setkání učitelů, rodičů a dětí je na neformálních akcích jednotlivých tříd během školního roku.

Škola v přírodě

V minulosti tato nadstandardní aktivita byla nabízena, pro nedostatečný zájem z řad rodičů nebyl dostatečný zájem.

V loňském školním roce bylo více akcí pro předškoláky

Pedagogický tým na začátku každého školního roku na základě zpětné vazby připravuje plán akcí na celý rok. S ohledem na potřeby všech dětí, i dětí předškolních.

Rozvržení pracovních týmů ve třídách.

Ředitelka školy sestavuje třídní týmy s ohledem na aktuální stav v celé MŠ, personální stav a právní normy. Kvalitu práce pedagogů sleduje a vyhodnocuje.