Zápis dětí do MŠ 2023/2024

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se bude konat 18.4.2023
Bližší informace najdete zde
.

Informace k zápisu pro školní rok 2023/2024 připravujeme.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KURANDOVÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,

Od 1. 4. 2022 bude spuštěna aplikace „Zápisy do MŠ“ https://zapisdoms-praha5.praha.eu, kde můžete začít vyplňovat Žádost o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2022/2023 (dále jen Žádost).

V případě, že nemáte přístup k internetu nebo tiskárně, je možné Žádost vyplnit na MČ Praha 5 – odboru školství, kde je ale nutné se předem telefonicky objednat:

1. patro – č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257000188

Sběr žádostí bude probíhat formou osobního předání od 2. 5. 2022 do 3. 5. 2022, vždy v čase od 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hodin. Řádně vyplněná Žádost se odevzdá v kanceláři ředitelky školy. V aplikaci https://zapisdoms-praha5.praha.eu/ si rezervujte konkrétní čas.

Žádosti nelze přijímat předčasně, je nutné dodržet termín sběru žádostí, viz výše.

S vyplněnou Žádostí o přijetí dále přineste:

 • potvrzení od lékaře (bude součástí Žádosti o přijetí),
 • souhlas s ověřením místa trvalého bydliště,
 • rodný list dítěte,
 • průkaz zdravotního pojištění dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce.

Na Žádost můžete ručně připsat, jakou třídu preferujete. Pokud to kapacitní důvody dovolí, budeme se snažit tomuto požadavku vyhovět.

Chtěli bychom vás požádat, abyste předání Žádosti do MŠ nenechávali na poslední chvíli, aby byl dostatek času na případné doplnění Žádosti.

V případě mimořádných opatření zavedených z důvodů epidemie Covid-19 bude zápis do MŠ probíhat bezkontaktně, a to následovně:

 • Informace o počtech volných míst v MŠ bude obsahovat přímo webová aplikace.
 • Do mateřské školy doručte řádně vyplněnou žádost včetně potvrzení od lékaře a souhlasu s ověřením místa trvalého bydliště dítěte, kopii rodného listu a průkazu zdravotního pojištění dítěte.
 • Doručení žádosti vzhledem k mimořádným opatřením proveďte jedním z těchto způsobů: 

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)

3. poštou

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat přijetí žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. V aplikaci https://zapisdoms-praha5.praha.eu/ bude možné si rezervovat konkrétní čas.

Osobní podání dle – Nařízení vlády ze dne 18. 3. 2020 č. 247 – II./c za dodržení podmínek stanovených v tomto Nařízení vlády uvedených v bodu I.

 • Podání datovou schránkou – datová schránka žadatele je fyzické osoby, ne právnické.
 • Pokud bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na pondělí 9. května 2022 od 9,00 – 11,00 hod.

Od 18. května 2022 budete postupně vyzýváni prostřednictvím vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ, bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a úřední desce, nejpozději do 2. června 2022.  Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Školka nanečisto pro nově přijaté dětí je plánována na 7. 6. 2022 od 16,00 do 17,00 hodin.

Organizační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí je plánována na 9. 6. 2022 od 16,30 hodin. 

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE:

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2019. Děti mladší budou přijímány v případě volné kapacity v mateřských školách, které mají zajištěné podmínky pro vzdělávání mladších dětí.

Kritéria – bodový systém

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky městské části Praha 5.

1. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2022)

 • děti narozené do 31. 8. 2016 a dříve:                 
 • děti narozené do 31. 8. 2017:                            
 • děti narozené do 31. 8. 2018:                            
 • děti narozené do 31. 8. 2019:                           
 • děti narozené do 31. 8. 2020:                                

2. Trvalý pobyt dítěte

 • spádový obvod MŠ:                                            
 • mimo území MČ Prahy 5:                                 

 V případě, že na posledním místě pro přijetí dítěte budou děti se stejným datem narození, rozhodne o přijetí losování za přítomnosti ředitelky školy, zástupce spolku rodičů (pokud na škole organizace působí) a zástupce zřizovatele.

O pořadí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí podané žádosti.

Trvalý pobyt dítěte.

Trvalý pobyt dítěte bude ověřen pracovníky odboru školství ÚMČ Praha 5 se souhlasem zákonných zástupců dítěte (souhlas je nedílnou součástí žádosti).  

 V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR. 

 Závažná individuální situace dítěte 

Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže řediteli MŠ. Situaci dítěte posoudí ředitel MŠ v rámci správního řízení.

 Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023.

Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon”) a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání). 

 V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitel mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele (např. závažná individuální situace dítěte) může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat nepříznivou sociální nebo zdravotní situaci rodiny, pěstounskou péči apod.