Program

Více informací o programu Začít spolu naleznete zde.

Základní principy programu Začít spolu

Prostor třídy

Prostor třídy je uspořádám tak, aby vznikly tzv. pracovní koutky – centra aktivit. Svou velikostí, umístěním a vybavením stimulují děti ke hře, učení i práci. Děti si samostatně vybírají, v kterém centru aktivit budou pracovat. Mají tedy možnost volby, ale s touto možností jsou vedeny také k zodpovědnosti za svou volbu – setrváním v dané činnosti, dokončení práce a úklidem pomůcek. Mají zde možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k vlastnímu poznání všemi smysly.

Mezi základní centra aktivit patří:

Knihy a písmena

Centrum Knihy a písmena je místo, kde děti vnímají mluvenou a psanou podobu písma, kde manipulací s knihou, písmeny a číslicemi se pomalu seznamují a postupně je rozpoznávají na základě tvaru. Dítě zde postupně vnímá schémata, obrysy i znaky, které si tak spojí s grafickými a předmětovými jevy v ucelené souvislosti. Centrum slouží k podchycení zájmu o literaturu , čtení a psaní.

Ateliér

Práce v centru Ateliér podporuje u dětí především tvořivost, představivost, činorodost, zvědavost, rozvoj fantazie. Výtvarná činnost poskytuje dětem radost, prožitek, uspokojení, komunikaci beze slov, uvolňuje citový přetlak, rozvíjí jemnou motoriku hmatu, zrakovou percepci a koordinaci oko – ruka. Podporuje schopnost inteligenčních schopností, neboť rozlišuje slovní zásobu, učí děti plánovat a soustředit se.

Domácnost

Centrum Domácnost je pracovním koutem, kde si děti mohou hrát na skutečnou domácnost a to nejen „jako“. Centrum má k dispozici nádobí, které je potřebné při vaření, pečení či krájení potravinových surovin.

Dramatika

V centru Dramatika probíhají námětové a napodobivé hry, děti se učí různým sociálním rolím, rozvíjí své schopnosti zvládat různé situace a chápat je. Napodobivá a námětová hra je důležitá pro rozvoj všech oblastí vývoje dítěte (rozvoj citový, sociální, inteligence, jazykový).

Kostky

V centru Kostky staví dítě cokoli chce. Může stavět stále stejnou věc, pozměnit ji nebo stavět něco zcela nového. Děti mají volnost ve výběru staveb, prostor pro vlastní vkus, sebevyjádření a rozvoj představivosti, fantazie, tvořivosti. Procvičují si zde hrubou a jemnou motoriku, získávají cit pro geometrické obrazce, upevňují znalosti v matematice či fyzice.

Pokusy a objevy

Centrum Pokusy a objevy slouží k různým pozorováním, k pokusům biologickým i chemickým, k pěstování rostlin a k objevování. Koutek je vybavený přírodninami a pomůckami z živé i neživé přírody. Např. mušle, kameny, kůry stromů, suché větve, mech, mikroskop, lupy, váhy, naučné knihy, knihy pokusů a objevů, encyklopedie.

Manipulační hry

Centrum Manipulační hry je zaměřeno především na rozvoj jemné motoriky, trpělivosti, vůle pro dokončení díla. Rozvíjí se zde matematické představy, jazykové a sociální dovednosti, estetické vyjádření, dovednost spolupracovat, sebeovládat, mít radost ze hry.

Hudba

Zážitky v centru Hudba pěstují v dětech představivost a podněcují improvizaci. Hudba podporuje jazykový vývoj, uvolňuje napětí, rozvíjí schopnost zapamatování, motoriku, koordinaci pohybů, napomáhá rozvoji myšlení a fantazie. Tancem dítě vyjadřuje radost a nadšení, koordinuje pohyb.

Dílna

Jedná se o technicky zaměřené centrum. Děti zde mají možnost pracovat s různým materiálem a nástroji, které obvykle patří do skutečné dílny jako jsou např. kladívka, hřebíky, šroubováky, dráty, pilky, měkké dřevo, ponk apod. Velký důraz je kladen na bezpečnost.

Písek a voda

Centrum Písek a voda podporuje rozvoj kreativity, fantazie, trpělivost a soustředění a představuje pro děti možnost, jak získat pocit uspokojení z vytvořeného díla. Hra v písku a vodě podporuje matematické představy – přemisťování a porovnávání váhy, podporuje chápání přírodních zákonů – co plave, potopí se, apod.