Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)
Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Kurandové 669, příspěvková organizace, IČO 70107815, Kurandové 669, 152 00 Praha 5 oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

ZÁPIS JE URČEN PRO DĚTI UPRCHLÍKŮ. 
Rodiče si sami vyplní přihlášku online. Odkaz naleznete na ZDE. 
Po zaregistrování v systému si vytiskněte přihlášku a odevzdejte jí 12. 6. 2023 13:00 – 15:00 hodin v Zasedací místnosti Zastupitelstva městské části č. 603, 6. patro, budova ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15. 

ЗАПИС НА ДІТЕЙ-БІЖЕНЦІВ. Батьки самостійно заповнюють заяву онлайн. Ви можете знайти посилання ТУТ. Після реєстрації в системі роздрукуйте анкету та подайте її 12 червня 2023 року 13:00 – 15:00 у залі засідань міської районної ради № 603, 6-й поверх, будинок ÚMČ Prague 5, Štefánikova 13, 15.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
  які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 12. 6. 2023 13:00 – 15:00 hodin
Místo zápisu / Місце запису: Zasedací místnost Zastupitelstva městské části č. 603, 6. patro, budova ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15. / Зал засідань міської районної ради № 603, 6-й поверх, будинок ÚMČ Прага 5, Štefánikova 13, 15.

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let.
У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
заява про вступ до дошкільного навчального закладу

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu); документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let))
довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

Žádosti nelze přijímat předčasně, je nutné dodržet termín sběru žádostí, viz výše.
Заяви не приймаються достроково, необхідно подавати заявку тільки у вищевказаний термін!

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na 13. 6. 2023 od 8,00 – 9,00 hod. v kanceláři ředitelky školy.
Можливість висловитися щодо документів адміністративного провадження згідно з частиною третьою статті §36, та можливість ознайомитися з актуальними матеріалами з першим пунктом, Адміністративно-процесуального кодексу, параграфу §38, призначена на 13 червня 2023 року з 8.00 год. 9.00 в кабінеті директора школи.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ, bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a úřední desce, nejpozději do 30. 6.2023.
Список прийнятих дітей до дошкільної освіти в наш садок, буде своєчасно розміщено на сайті садочка та на офіційній дошці оголошень не пізніше 30. 6.2023.

Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.
В списку будуть розміщені реєстраційні номери прийнятих до дитсадка дітей.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE:
ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ДИТИНИ ДО ДИТСАДКА:

 1. Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 – vztahující se na děti – uprchlíky z Ukrajiny / Критерії зарахування до дошкільної освіти на 2023/2024 навчальний рік – для дітей – біженців з України:
 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu* mateřské školy. / Дитина, яка має встановлене обов’язкове дошкільне навчання згідно з § 34а Закону про освіту за місцем фактичного проживання у відповідному шкільному окрузі* дитячого садка.  
  Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku;
  Обов’язок дошкільної освіти настає з 1 вересня навчального року, і триває до досягнення дитиною п’яти років, або до початку навчання дитини в школі;
 • Nárokové přijetí dítěte s místem faktické pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení – nutno splnění podmínky očkování;
  Відповідне зарахування дитини за місцем фактичного проживання у відповідному районі дитячого садка, яка до початку навчального року (тобто до 31 серпня 2023 року) досягне принаймні чотирирічного віку, розподілене за датою народження від найстаршого до наймолодшого, до дозволеної кількості дітей в журналі обліку шкіл та шкільних закладів – з обов’язково дотриманою умовою вакцинування;
 • Nárokové přijetí dítěte s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení – nutno splnění podmínky očkování.
  Відповідне зарахування дитини за місцем фактичного проживання у відповідному районі дитячого садка, яка до початку навчального року (тобто до 31 серпня 2023 року) досягне принаймні трирічного віку, розподілене за датою народження від найстаршого до наймолодшого, до дозволеної кількості дітей в журналі обліку шкіл та шкільних закладів – з обов’язково дотриманою умовою вакцинування.

  V případě rovnosti u více uchazečů bude volena klauzule o přednosti dříve narozeného dítěte (zákonné kritérium věku stanovené školským zákonem);
  У разі рівності між кількома претендентами буде вирішуючим пункт віку, пріоритет має раніше народжена дитина (критерій законного віку, встановлений Законом про освіту);

  V případě, že se v daném kritériu objeví na posledním volném místě pro přijetí více uchazečů stejného data narození, nežli lze přijmout, bude voleno u těchto dětí forma losování a vedení školy pořídí o tom písemný protokol.
  У разі, якщо за критерієм буде виявлено більше претендентів з однаковою датою народження, перед прийняттям буде проведене жеребкування, письмовий звіт якого буде складений керівництвом школи.